© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord
Welkom Het nieuws uit onze buurt en omstreken … ------------------------------------------------28.03.2020 ---------------------------------------------------------------------------- Caputsteenstraat viert 100-jarige !!! Ondanks de coronacrisis was het gisteren toch even feest in de Caputsteenstraat.Elvire Segers vierde vrijdag haar honderdste verjaardag.Haar woning was versierd met rode en gele ballonnen en kleurrijke vlagjes. Het is natuurlijk niet plezierig om op je eentje je eeuwfeest te moeten vieren maar haar buren verrasten haar – met respect voor de regels om afstand te houden – met talrijke gelukwensen. Zo werd deze verjaardag toch nog een onvergetelijke dag. Elvire zelf was heel erg aangedaan door al deze blijken van sympathie die ze mocht ontvangen. Elvire werd in het Waalse Bergen geboren op 27 maart 1920. Haar moeder overleed toen Elvire 5 jaar was op 25-jarige leeftijd. Na een tijdje in Antwerpen te hebben gewoond kocht haar vader een stuk bouwgrond in de Caputsteenstraat en bouwde er het huis waar Elvire nu nog steeds woont. Tijdens de tweede wereldoorlog verbleef Elvire ongeveer gedurende drie jaar in een concentratiekamp in Duitsland. Sinds 1992 is zij weduwe nadat haar man Georges, waarmee zij huwde na de oorlog, overleed op 69-jarige leeftijd. Dat haar eeuwfeest nu plaatsvindt tijdens de coronacrisis is wel een domper op de feestvreugde maar dit kleine feestje heeft haar dan ook veel plezier gedaan. Op een huldiging vanwege het stadsbestuur zal zij spijtig genoeg nog even moeten wachten tot alle coronaperikelen achter de rug zijn. Ook namens het buurtcomité willen wij Elvire van harte een Gelukkige 100ste Verjaardag toewensen. Foto’s: Joren De Weerdt ------------------------------------------------24.03.2020 ---------------------------------------------------------------------------- Coronanieuws Om haar inwoners te informeren verspreidde de stad intussen een folder met nuttige informatie en tips onder haar inwoners. Meer info vind je op www.mechelen.be/coronavirus . Ook werd ondertussen in Mechelen het betalend parkeren tijdelijk opgeschort. Eveneens wordt er geen controle uitgevoerd met betrekking tot het parkeren in de blauwe zone. Dit om tegemoet te komen aan de vele mensen die door de coronacrisis van thuis uit werken. Bij het niet naleven van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal de politie hard optreden. Het is spijtig dat sommigen nog altijd de ernst van de situatie niet inzien en de veiligheidsmaatregelen flagrant aan hun laars lappen. De Politie Mechelen-Willebroek zal daarom blijvend het samenscholingsverbod controleren met inzet van extra patrouilleploegen en mensen die het verbod blijven negeren zullen geverbaliseerd worden. Ook niet naleving van de andere veiligheidsmaatregelen zullen bestraft worden. Die strenge aanpak zal men blijven hanteren zolang het nodig is. Nadat eerder reeds bekendgemaakt werd dat er geen misvieringen meer zouden doorgaan in de Mechelse kerken is er nu beslist om deze maatregel al te verlengen t.e.m. 19 april. Er zullen dus tijdens de Goede Week en t.g.v. Pasen geen vieringen plaatsvinden. Enkele kerken blijven wel geopend voor persoonlijk gebed. Tevens werd er een oproep gelanceerd om als teken van dank en hoop elke avond de klokken te luiden om 20 u. dit aansluitend bij het applaus dat elke avond gegeven wordt als blijken van dank en waardering naar alle hulpverleners toe.Info: www.kerknet.be In onze regio werden ondertussen de komende maanden ook al een reeks grote manifestaties afgelast. Hierbij zijn dit o.a. Posse Leest, de plantenbeurs in Hombeek, Lunalia 2020, de Kunstvestdagen, de 1000 km van Kom op tegen Kanker.  Inbraak in basisschool Lyceum Het afgelopen weekend hebben dieven voor een tweede maal dit schooljaar ingebroken in basisschool Lyceum in de Kleine Nieuwedijkstraat. Het was de directrice van de Mechelse basisschool zelf die de inbraak vaststelde. De schade was groter dan de buit want die was minimaal. De politie kwam ter plaatse voor het nodige sporenonderzoek. De dader(s) zijn voorlopig spoorloos. Vermoedelijk sloegen ze op de vlucht nadat het inbraakalarm van de school in werking was getreden. Ondertussen werd de schade tijdelijk hersteld. Ondanks de ‘lockdown light’ blijft de basisschool gewoon geopend om de kinderen van onder meer zorgverleners op te vangen. ------------------------------------------------22.03.2020 ---------------------------------------------------------------------------- Dankbetuiging Vorige week werd een oproep gedaan om op vrijdag een wit laken of handdoek uit het raam te hangen om alle hulpverleners, die zowel in de medische als andere sectoren actief zijn tijdens deze coronacrisis, een hart onder de riem te steken en hen met een daverend applaus te danken. Ondertussen is het een traditie aan het worden om elke avond om 20 u. deze hulpverleners te danken en een daverend applaus te laten horen. Het is de bedoeling dat dit initiatief de volgende dagen ’s avonds herhaald zal worden. Ook in onze buurt is er gevolg gegeven aan deze oproep. Met enkele foto’s hiervan hebben wij een collage gemaakt om op deze wijze, namens alle bewoners uit onze buurt, dank te betuigen aan de talrijke hulpverleners die, zowel op medisch als ander vlak, zorgen dat tijdens deze moeilijke periode het leven toch dragelijk wordt gehouden voor ons allen en zich ten volle hiervoor inzetten. Duizend maal dank aan al deze mensen. ------------------------------------------------19.03.2020 ---------------------------------------------------------------------------- Nieuwe maatregelen. Via facebook richtte burgemeester Alexander Vandersmissen tot alle Mechelaars om alle maatregelen nauwgezet te volgen en niet te hamsteren. Bekijk dit filmpje via deze link: www.facebook.com/stadmechelen/videos/139111460828745/ Verder zijn er nog een aantal nieuwe maatregelen die in voege gaan: - Het Sociaal Huis wordt gesloten vanaf vrijdag 20 maart. Maatschappelijk assistenten blijven telefonisch bereikbaar. Noodzakelijke afhalingen, zoals prepaidkaarten, gebeuren via het Huis van de Mechelaar (op afspraak). - De consultaties van Kind & Gezin gaan vanaf donderdag 19 maart niet meer door. - Computers die afgeschreven zijn worden te beschikking gesteld van kinderen in functie van de huidige verwachtingen van de scholen dat kinderen digitaal bereikbaar zijn. Hier wordt vooraf nog een internetpakket aan gekoppeld. - De uitbreiding van de autoluwe binnenstad, waarvan we reeds in een vroeger artikel gewag maakten, wordt uitgesteld tot 1 juli. Tevens zullen de nieuwe schoolstraten niet opstarten na de paasvakantie. - De gemeenteraad op 30 maart gaat in beperkte bezetting door. De fractieleiders behandelen enkel de dringende punten via digitale weg. ------------------------------------------------17.03.2020 ---------------------------------------------------------------------------- Nieuwe info : Parken. Ondertussen heeft het stadsbestuur van Mechelen de coronamaatregelen verstrengd. Alle speelpleinen, openluchtfitnesstoestellen en trapveldjes in parken werden afgesloten. Gezien de bijzondere situatie en de expliciete richtlijnen en eisen van de hogere overheid in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het virus werden deze strengere maatregelen genomen. De parken zelf blijven wel open zodat er nog door kan gewandeld worden maar elke vorm van recreatie is niet meer mogelijk. Alle locaties met spelmogelijkheden werden met linten en verbodsborden afgesloten. Ook in het Caputsteenpark en andere parken in de buurt is dit het geval.------------------------------------------------16.03.2020 ---------------------------------------------------------------------------- We kunnen er niet van tussenuit. Het coronavirus dat ons wereldwijd treft heeft ook hier bij ons geleid tot het nemen van verregaande maatregelen om het virus in te perken. We worden dagelijks overspoeld met berichten over de verspreiding en de gevolgen van dit virus. Enkele initiatieven willen we toch even in de kijker plaatsen daar de gevolgen van de genomen maatregelen voor vele mensen toch grote gevolgen kan hebben en daardoor heel wat mensen hulp kunnen gebruiken. Daarvoor wordt dan gerekend op tal van vrijwilligers. Zo breidt de Vlaamse regering de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen ook individuele personen zich verzekeren tegen ongevallen, BA en rechtsbijstand wanneer zij als vrijwilliger hulp willen bieden. Alle initiatieven kunnen op sociale media gedeeld worden via #VlaanderenHelpt. Op de website van de stad Mechelen www.mechelen.be kan men terecht om zich aan te melden als vrijwilliger via #2800tegencorona. Men vindt op de website tevens alle info i.v.m. het coronavirus. Een ander initiatief werd genomen door de Mechelse bedenkers van het online platform Wetasker, waarop klussen die burgers voor elkaar kunnen doen geplaatst worden, heeft voortaan een ‘Veilig boodschappen brengen-knop’. Hiermee biedt Wetasker hulp aan mensen die hun boodschappen door anderen willen of moeten laten uitvoeren tijdens de coronacrisis. Het platform zoekt naast gebruikers ook nog naar personen die geïnteresseerd zijn om de boodschappen aan huis te leveren. Meer informatie via deze link. https://app.wetasker.be/boodschappenleveren/  Gezien de genomen maatregelen tegen het coronavirus – voorlopig tot 3 april – en we ook niet weten hoelang deze crisis zal duren heeft het buurtcomité de beslissing genomen om het jaarlijkse paaseirapen, dat gepland was op 13 april, dit jaar niet te laten plaatsvinden. Ook is al geweten dat de Kunstvestdagen, die op het programma stonden in de maand mei, naar een latere datum zullen worden verschoven. Laten we ons door deze crisis niet ontmoedigen en met in acht name van de getroffen maatregelen elkaar steunen en helpen waar nodig. Zo alleen kunnen we dit coronavirus bevechten en overwinnen.  Oud-burgemeester van Mechelen Jos Vanroy overleden. Vorige vrijdag 13 maart overleed, een week nadat zijn echtgenote Carla Scantamburlo (83) hem onverwachts ontvallen was, oud-burgemeester van Mechelen Jos Vanroy (84). Een Mechels monument is heengegaan, een echte burgervader, iemand met een heel sterk karakter. Twee grote realisaties tijdens zijn ambtsperiode waren de watertoren op Mechelen-Zuid en de Nekkerhal. Ook het recreatiedomein de Nekker werd onder zijn ambtstermijn aangelegd. Hij was burgemeester van Mechelen van 1977 tot 1982 en 1989 tot 1994. Meer nieuws over zijn persoon vindt men op www.mechelenblogt.be/2020/03/oud-burgemeester-jos-vanroy-overleden  Foto Jos Vanroy: Jan Smets Uitbreiding autoluwe zone in Mechelen. Vanaf dinsdag 31 maart breidt de autoluwe zone in het Mechelse stadscentrum uit. Dan krijgen ook de IJzerenleen met een aantal zijstraten en een deel van de O.-L.-Vrouwstraat aansluiting op de reeds bestaande autoluwe zone. Door de invoering van het autoluw maken van deze straten zullen een aantal parkeerplaatsen verdwijnen en ondergaan de straten en ‘upgrade’ door de plaatsing van plantenbakken met zitelementen en boombakken. Voor de O.-L.-Vrouwstraat gaat dit over een tijdelijke inrichting daar deze straat zal heraangelegd worden in 2021-2022. Verder worden er ook nog een aantal aanpassingen doorgevoerd in de omgeving van de Louizastraat en Lange Nieuwstraat. Meer info over de nieuwe autoluwe zone vind je hier. Heb je nog vragen? Je kan bellen naar 0800 20 800 of je kan terecht op de website van de stad Mechelen www.mechelen.be Proefproject “schoolstraat” in de Kleine Nieuwedijkstraat Na de krokusvakantie start op 2 maart het proefproject van de schoolstraat in een gedeelte van de Kleine Nieuwedijkstraat en loopt tot met de zomervakantie. Iets verderop komt er een “kiss- en ridezone” op een terrein dat door KV-Mechelen ter beschikking wordt gesteld. Na de proefperiode wordt het project geëvalueerd. Momenteel telt Mechelen zes schoolstraten. De bedoeling van een schoolstraat is om de schoolomgeving veiliger te maken en de auto’s even te bannen aan de scholen. De straat wordt dan tijdelijk autovrij gemaakt tijdens het schoolbegin en –einde. Men kan dan alleen te voet of met de fiets de straat in. De invoering van de schoolstraat komt er op vraag van de directie van basisschool Lyceum en van de ouders. Op de piekmomenten is het aan de schoolpoorten vaak gevaarlijk daar auto’s er dikwijls te talrijk aanwezig zijn, zij de voetgangers en fietsers hinderen of verkeerd geparkeerd staan. Om te weten te komen welke impact de schoolstraat heeft op het verkeer gaat men zowel voorafgaand als tijdens de proefperiode metingen uitvoeren in de omliggende straten. Buurtbewoners kunnen zich kandidaat stellen om een meetapparaat aan hun raam te laten bevestigen. Men kan zich hiervoor registreren waarna een selectie wordt uitgevoerd. De geselecteerde kandidaten worden dan uitgenodigd voor een workshop op 30 januari in de basisschool Lyceum. De buurtbewoners werden hiervan door de stad op de hoogte gebracht via een brief. Steun jij ook ‘Prinses Harte’? Met de fietsvierdaagse “1000 km voor Kom op tegen Kanker” tijdens het Hemelvaartweekend zullen twee fietsteams, tezamen zestien sportievelingen, in naam van Prinses Harte deelnemen aan deze fietstocht. Daar er hiervoor tweemaal 5500 euro moet bijeen verzameld worden organiseert Prinses Harte allerlei activiteiten om dit bedrag bijeen te krijgen. Meer info over op welke wijze je hen kan steunen vind je hier. Onze nieuwste nieuwsbrief staat nu ONLINE !!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !
© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt

en omstreken …

------------------------------------------------28.03.2020 --------------------------------------

--------------------------------------

Caputsteenstraat viert 100-jarige !!!

Ondanks de coronacrisis was het gisteren toch even feest in de Caputsteenstraat. Elvire Segers vierde vrijdag haar honderdste verjaardag. Haar woning was versierd met rode en gele ballonnen en kleurrijke vlagjes. Het is natuurlijk niet plezierig om op je eentje je eeuwfeest te moeten vieren maar haar buren verrasten haar – met respect voor de regels om afstand te houden – met talrijke gelukwensen. Zo werd deze verjaardag toch nog een onvergetelijke dag. Elvire zelf was heel erg aangedaan door al deze blijken van sympathie die ze mocht ontvangen. Elvire werd in het Waalse Bergen geboren op 27 maart 1920. Haar moeder overleed toen Elvire 5 jaar was op 25-jarige leeftijd. Na een tijdje in Antwerpen te hebben gewoond kocht haar vader een stuk bouwgrond in de Caputsteenstraat en bouwde er het huis waar Elvire nu nog steeds woont. Tijdens de tweede wereldoorlog verbleef Elvire ongeveer gedurende drie jaar in een concentratiekamp in Duitsland. Sinds 1992 is zij weduwe nadat haar man Georges, waarmee zij huwde na de oorlog, overleed op 69-jarige leeftijd. Dat haar eeuwfeest nu plaatsvindt tijdens de coronacrisis is wel een domper op de feestvreugde maar dit kleine feestje heeft haar dan ook veel plezier gedaan. Op een huldiging vanwege het stadsbestuur zal zij spijtig genoeg nog even moeten wachten tot alle coronaperikelen achter de rug zijn. Ook namens het buurtcomité willen wij Elvire van harte een Gelukkige 100 ste  Verjaardag toewensen. Foto’s: Joren De Weerdt

------------------------------------------------24.03.2020 --------------------------------------

--------------------------------------

Coronanieuws

Om haar inwoners te informeren verspreidde de stad intussen een folder met nuttige informatie en tips onder haar inwoners. Meer info vind je op www.mechelen.be/coronavirus . Ook werd ondertussen in Mechelen het betalend parkeren tijdelijk opgeschort. Eveneens wordt er geen controle uitgevoerd met betrekking tot het parkeren in de blauwe zone. Dit om tegemoet te komen aan de vele mensen die door de coronacrisis van thuis uit werken. Bij het niet naleven van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal de politie hard optreden. Het is spijtig dat sommigen nog altijd de ernst van de situatie niet inzien en de veiligheidsmaatregelen flagrant aan hun laars lappen. De Politie Mechelen-Willebroek zal daarom blijvend het samenscholingsverbod controleren met inzet van extra patrouilleploegen en mensen die het verbod blijven negeren zullen geverbaliseerd worden. Ook niet naleving van de andere veiligheidsmaatregelen zullen bestraft worden. Die strenge aanpak zal men blijven hanteren zolang het nodig is. Nadat eerder reeds bekendgemaakt werd dat er geen misvieringen meer zouden doorgaan in de Mechelse kerken is er nu beslist om deze maatregel al te verlengen t.e.m. 19 april. Er zullen dus tijdens de Goede Week en t.g.v. Pasen geen vieringen plaatsvinden. Enkele kerken blijven wel geopend voor persoonlijk gebed. Tevens werd er een oproep gelanceerd om als teken van dank en hoop elke avond de klokken te luiden om 20 u. dit aansluitend bij het applaus dat elke avond gegeven wordt als blijken van dank en waardering naar alle hulpverleners toe. Info: www.kerknet.be  In onze regio werden ondertussen de komende maanden ook al een reeks grote manifestaties afgelast. Hierbij zijn dit o.a. Posse Leest, de plantenbeurs in Hombeek, Lunalia 2020, de Kunstvestdagen, de 1000 km van Kom op tegen Kanker.

Inbraak in basisschool Lyceum

Het afgelopen weekend hebben dieven voor een tweede maal dit schooljaar ingebroken in basisschool Lyceum in de Kleine Nieuwedijkstraat. Het was de directrice van de Mechelse basisschool zelf die de inbraak vaststelde. De schade was groter dan de buit want die was minimaal. De politie kwam ter plaatse voor het nodige sporenonderzoek. De dader(s) zijn voorlopig spoorloos. Vermoedelijk sloegen ze op de vlucht nadat het inbraakalarm van de school in werking was getreden. Ondertussen werd de schade tijdelijk hersteld. Ondanks de ‘lockdown light’ blijft de basisschool gewoon geopend om de kinderen van onder meer zorgverleners op te vangen.

------------------------------------------------22.03.2020 --------------------------------------

--------------------------------------

Dankbetuiging

Vorige week werd een oproep gedaan om op vrijdag een wit laken of handdoek uit het raam te hangen om alle hulpverleners, die zowel in de medische als andere sectoren actief zijn tijdens deze coronacrisis, een hart onder de riem te steken en hen met een daverend applaus te danken. Ondertussen is het een traditie aan het worden om elke avond om 20 u. deze hulpverleners te danken en een daverend applaus te laten horen. Het is de bedoeling dat dit initiatief de volgende dagen ’s avonds herhaald zal worden. Ook in onze buurt is er gevolg gegeven aan deze oproep. Met enkele foto’s hiervan hebben wij een collage gemaakt om op deze wijze, namens alle bewoners uit onze buurt, dank te betuigen aan de talrijke hulpverleners die, zowel op medisch als ander vlak, zorgen dat tijdens deze moeilijke periode het leven toch dragelijk wordt gehouden voor ons allen en zich ten volle hiervoor inzetten. Duizend maal dank aan al deze mensen. ------------------------------------------------19.03.2020 --------- -------------------------------------------------------------------

Nieuwe maatregelen.

Via facebook richtte burgemeester Alexander Vandersmissen tot alle Mechelaars om alle maatregelen nauwgezet te volgen en niet te hamsteren. Bekijk dit filmpje via deze link: www.facebook.com/stadmechelen/videos/139111460828745/ Verder zijn er nog een aantal nieuwe maatregelen die in voege gaan: - Het Sociaal Huis wordt gesloten vanaf vrijdag 20 maart. Maatschappelijk assistenten blijven telefonisch bereikbaar. Noodzakelijke afhalingen, zoals prepaidkaarten, gebeuren via het Huis van de Mechelaar (op afspraak). - De consultaties van Kind & Gezin gaan vanaf donderdag 19 maart niet meer door. - Computers die afgeschreven zijn worden te beschikking gesteld van kinderen in functie van de huidige verwachtingen van de scholen dat kinderen digitaal bereikbaar zijn. Hier wordt vooraf nog een internetpakket aan gekoppeld. - De uitbreiding van de autoluwe binnenstad, waarvan we reeds in een vroeger artikel gewag maakten, wordt uitgesteld tot 1 juli. Tevens zullen de nieuwe schoolstraten niet opstarten na de paasvakantie. - De gemeenteraad op 30 maart gaat in beperkte bezetting door. De fractieleiders behandelen enkel de dringende punten via digitale weg. ------------------------------------------------17.03.2020 --------- -------------------------------------------------------------------

Nieuwe info : Parken.

Ondertussen heeft het stadsbestuur van Mechelen de coronamaatregelen verstrengd. Alle speelpleinen, openluchtfitnesstoestellen en trapveldjes in parken werden afgesloten. Gezien de bijzondere situatie en de expliciete richtlijnen en eisen van de hogere overheid in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het virus werden deze strengere maatregelen genomen. De parken zelf blijven wel open zodat er nog door kan gewandeld worden maar elke vorm van recreatie is niet meer mogelijk. Alle locaties met spelmogelijkheden werden met linten en verbodsborden afgesloten. Ook in het Caputsteenpark en andere parken in de buurt is dit het geval. ------------------------------------------------16.03.2020 --------- ------------------------------------------------------------------- We kunnen er niet van tussenuit. Het coronavirus dat ons wereldwijd treft heeft ook hier bij ons geleid tot het nemen van verregaande maatregelen om het virus in te perken. We worden dagelijks overspoeld met berichten over de verspreiding en de gevolgen van dit virus. Enkele initiatieven willen we toch even in de kijker plaatsen daar de gevolgen van de genomen maatregelen voor vele mensen toch grote gevolgen kan hebben en daardoor heel wat mensen hulp kunnen gebruiken. Daarvoor wordt dan gerekend op tal van vrijwilligers. Zo breidt de Vlaamse regering de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen ook individuele personen zich verzekeren tegen ongevallen, BA en rechtsbijstand wanneer zij als vrijwilliger hulp willen bieden. Alle initiatieven kunnen op sociale media gedeeld worden via #VlaanderenHelpt. Op de website van de stad Mechelen www.mechelen.be kan men terecht om zich aan te melden als vrijwilliger via #2800tegencorona. Men vindt op de website tevens alle info i.v.m. het coronavirus. Een ander initiatief werd genomen door de Mechelse bedenkers van het online platform Wetasker, waarop klussen die burgers voor elkaar kunnen doen geplaatst worden, heeft voortaan een ‘Veilig boodschappen brengen-knop’. Hiermee biedt Wetasker hulp aan mensen die hun boodschappen door anderen willen of moeten laten uitvoeren tijdens de coronacrisis. Het platform zoekt naast gebruikers ook nog naar personen die geïnteresseerd zijn om de boodschappen aan huis te leveren. Meer informatie via deze link. https://app.wetasker.be/boodschappenleveren/  Gezien de genomen maatregelen tegen het coronavirus – voorlopig tot 3 april – en we ook niet weten hoelang deze crisis zal duren heeft het buurtcomité de beslissing genomen om het jaarlijkse paaseirapen, dat gepland was op 13 april, dit jaar niet te laten plaatsvinden. Ook is al geweten dat de Kunstvestdagen, die op het programma stonden in de maand mei, naar een latere datum zullen worden verschoven. Laten we ons door deze crisis niet ontmoedigen en met in acht name van de getroffen maatregelen elkaar steunen en helpen waar nodig. Zo alleen kunnen we dit coronavirus bevechten en overwinnen.

Oud-burgemeester van Mechelen Jos

Vanroy overleden.

Vorige vrijdag 13 maart overleed, een week nadat zijn echtgenote Carla Scantamburlo (83) hem onverwachts ontvallen was, oud-burgemeester van Mechelen Jos Vanroy (84). Een Mechels monument is heengegaan, een echte burgervader, iemand met een heel sterk karakter. Twee grote realisaties tijdens zijn ambtsperiode waren de watertoren op Mechelen-Zuid en de Nekkerhal. Ook het recreatiedomein de Nekker werd onder zijn ambtstermijn aangelegd. Hij was burgemeester van Mechelen van 1977 tot 1982 en 1989 tot 1994. Meer nieuws over zijn persoon vindt men op www.mechelenblogt.be/2020/03/oud-burgemeester-jos-vanroy- overleden  Foto Jos Vanroy: Jan Smets

Uitbreiding autoluwe zone in Mechelen.

Vanaf dinsdag 31 maart breidt de autoluwe zone in het Mechelse stadscentrum uit. Dan krijgen ook de IJzerenleen met een aantal zijstraten en een deel van de O.-L.-Vrouwstraat aansluiting op de reeds bestaande autoluwe zone. Door de invoering van het autoluw maken van deze straten zullen een aantal parkeerplaatsen verdwijnen en ondergaan de straten en ‘upgrade’ door de plaatsing van plantenbakken met zitelementen en boombakken. Voor de O.-L.- Vrouwstraat gaat dit over een tijdelijke inrichting daar deze straat zal heraangelegd worden in 2021- 2022. Verder worden er ook nog een aantal aanpassingen doorgevoerd in de omgeving van de Louizastraat en Lange Nieuwstraat. Meer info over de nieuwe autoluwe zone vind je hier. Heb je nog vragen? Je kan bellen naar 0800 20 800 of je kan terecht op de website van de stad Mechelen www.mechelen.be 

Proefproject “schoolstraat” in de Kleine

Nieuwedijkstraat

Na de krokusvakantie start op 2 maart het proefproject van de schoolstraat in een gedeelte van de Kleine Nieuwedijkstraat en loopt tot met de zomervakantie. Iets verderop komt er een “kiss- en ridezone” op een terrein dat door KV-Mechelen ter beschikking wordt gesteld. Na de proefperiode wordt het project geëvalueerd. Momenteel telt Mechelen zes schoolstraten. De bedoeling van een schoolstraat is om de schoolomgeving veiliger te maken en de auto’s even te bannen aan de scholen. De straat wordt dan tijdelijk autovrij gemaakt tijdens het schoolbegin en –einde. Men kan dan alleen te voet of met de fiets de straat in. De invoering van de schoolstraat komt er op vraag van de directie van basisschool Lyceum en van de ouders. Op de piekmomenten is het aan de schoolpoorten vaak gevaarlijk daar auto’s er dikwijls te talrijk aanwezig zijn, zij de voetgangers en fietsers hinderen of verkeerd geparkeerd staan. Om te weten te komen welke impact de schoolstraat heeft op het verkeer gaat men zowel voorafgaand als tijdens de proefperiode metingen uitvoeren in de omliggende straten. Buurtbewoners kunnen zich kandidaat stellen om een meetapparaat aan hun raam te laten bevestigen. Men kan zich hiervoor registreren waarna een selectie wordt uitgevoerd. De geselecteerde kandidaten worden dan uitgenodigd voor een workshop op 30 januari in de basisschool Lyceum. De buurtbewoners werden hiervan door de stad op de hoogte gebracht via een brief.

Steun jij ook ‘Prinses Harte’?

Met de fietsvierdaagse “1000 km voor Kom op tegen Kanker” tijdens het Hemelvaartweekend zullen twee fietsteams, tezamen zestien sportievelingen, in naam van Prinses Harte deelnemen aan deze fietstocht. Daar er hiervoor tweemaal 5500 euro moet bijeen verzameld worden organiseert Prinses Harte allerlei activiteiten om dit bedrag bijeen te krijgen. Meer info over op welke wijze je hen kan steunen vind je hier.

Onze nieuwste nieuwsbrief staat nu

ONLINE !!

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !